بسته های صوتی ام تی ان ایرانسل

دید کلی

حالا شما میتوانید با اشتراک در بسته های صوتی ما که فقط برای تماس به شبکۀ ایرانسل ایجاد گردیده با نرخ مناسب به ام تی ان ایرانسل تماس بگیرید.

چگونه کار می کند؟

در بسته های ام تی ان ایرانسل اشتراک نمایید، با دوستان و اعضای فامیل خویش در ایران در ارتباط باشید و در سرتاسر افغانستان از این پیشکش مستفید شوید.

مشترکین پیش پرداخت ام تی ان افغانستان میتوانند از بسته های صوتی ذیل فقط برای تماس به شبکۀ ایرانسل استفاده نمایند.

نام بسته ها نرخ به افغانی دقایق مدت اعتبار فعالسازی غیر فعالسازی معلوم نمودن حساب
ایرانسل روزانه 65 10 1 روز ID را به ۳۰۳ ارسال نمایید U رابه 303 ارسال نمایید 72#*789*
ایرانسل هفته وار 130 20 7 روز  IW را به ۳۰۳ ارسال نمایید U رابه 303 ارسال نمایید 73#*789*
ایرانسل ماهانه 260 40 30 روز  IM را به ۳۰۳ ارسال نمایید U رابه 303 ارسال نمایید 74#*789*
ایرانسل روزانه کاکه هرات 50 10 1 روز 247#* را دایل نموده و با ۱،۲،۱ پاسخ دهید 247#* رادایل نموده وبا 1,2,2 پاسخ دهید 165#*789*
ایرانسل روزانه کاکه قندهار 50 10  

1 روز

247#* را دایل نموده و با ۱،۲،۱ پاسخ دهید 247#* رادایل نموده وبا 1,2,2 پاسخ دهید 173#*789*

شرایط/ مقررات

  • بسته های صوتی ایران فقط برای تماس به شبکۀ ایرانسل قابل استفاده میباشد.
  • بسته های ایران بعد از ختم مدت اعتبار قابل تجدید خودکار میباشد.
  • مشترک میتواند چندین دفعه در بسته های ایران اشتراک نمایند، در صورت اشتراک چندگانه دقایق مشتری با هم یکجا میگردد و مدت اعتبار آن به حد اعظمی آن میرسد.
  • نرخ بدون از بسته (نرخ واحد) تماس به شبکۀ ایرانسل فی دقیقه ۱۰ افغانی میباشد.
  • هزینۀ تماس به سایر شبکه های ایرانی فی دقیقه ۱۲ افغانی میباشد.
  • بسته های صوتی ایران برای تماس به سایر شبکه های ایرانی قابل استفاده میباشد.

موضوعات مرتبط

Cash

بسته های صوتی

بسته های صوتی ام تی ان ایرانسلCash

بسته های صوتی

بسته یک ساعتهCash

بسته های صوتی

بسته روزانه