با بسته های تماس ام تی ان مطابق نیاز تان تماس بگیرید.

این بسته چگونه کار میکند:

برای اشتراک به بسته ماهوار ام تی ان 1 ، در صفحه پیام تان 5 نوشته و آنرا به شماره 247 ارسال کنید و یا #247* را دایل نمایید.

برای اشتراک به بسته ماهوار ام تی ان  2، در صفحه پیام تان 8 نوشته و آنرا به شماره 247 ارسال کنید و یا #247* را دایل نمایید.

 

بسته قیمت دقایق  هزینه فی دقیقه
ماهانه 1 200 افغانی 1100 0.18
ماهانه 2 499 افغانی 4200 0.12

طریقه های فعال و غیر فعال ساختن

  • برای غیر فعال ساختن در پیام U نوشته و به شمارۀ 247 ارسال کنید.
  • برای فعال ساختن، عدد مربوط به بستۀ مورد نظر را به شمارۀ 247 ارسال کنید
  • برای دیدن مقدار باقیماندۀ دقایق رایگان بسته ماهوار 1100 دقیقه تان #64*789*را دایل نمایید و یا #247* را دایل نمایید.
  • برای دیدن مقدار باقیماندۀ دقایق رایگان بسته ماهوار 4200 دقیقه تان #62*789*را دایل نمایید و یا #247* را دایل نمایید.
  • دقایق رایگان فقط از ام تی ان به ام تی ان قابل استفاده می باشد.

تمام بسته ها به صورت خودکار تجدید میگردد.

موضوعات مرتبط

Cash

بسته های صوتی

بسته های صوتی ام تی ان ایرانسلCash

بسته های صوتی

بسته یک ساعتهCash

بسته های صوتی

بسته روزانه