با بسته های شبانۀ انترنت ام تی ان در طول شب با فامیل و دوستان تان چت کنید، در انترنت جستجو کنید و از شبکه های اجتماعی استفاده نمایید. حالا شما میتوانید نا وقت شب و صبحگاهی آنلاین شوید و به کمترین هزینه از انترنت سریع لذت ببرید. حالا تمام مشترکین پیش پرداخت و پس پرداخت 2G و 3G  ام تی ان میتوانند در بسته های شبانۀ انترنت ام تی ان اشتراک نمایند و از بهترین پیشکش ها در بدل کمترین هزینه لذت ببرند.

چگونه استفاده میشود؟

به آسانی میتوانید به آن وصل شوید، به طور ساده در بسته های انترنتی شبانه برای 1 شب و برای 30 شب اشتراک نمایید و از انترنت سریع لذت ببرید، در بستۀ شبانۀ 1 جی بی انترنت که مدت اعتبار آن یک شب میباشد، فقط در بدل 25 افغانی اشتراک نمایید.

همچنان شما میتوانید در بستۀ شبانۀ 10 جی بی انترنت که مدت اعتبار آن 30 شب میباشد فقط در بدل 175 افغانی اشتراک نمایید. برای فعال نمودن بستۀ انترنتی یک شب #41*344* را دایل نمایید یا 41 را به شمارۀ 344 ارسال نمایید. برای فعال نمودن بستۀ شبانۀ ماهوار #42*344* را دایل نمایید یا 42 را به شمارۀ 344 ارسال نمایید.

این بسته ها برای تمام مشترکین پیش پرداخت و پس پرداخت 2G و 3G  ام تی ان در سر تا سر افغانستان قابل دسترس میباشد.

نام بسته اندازه نرخ مدت اعتبار فعال کردن غیر فعال کردن معلوم نمودن اندازه و مدت اعتبار انترنت تجدید خودکار
شبانه 1 1 جی بی 25 افغانی 1 شب 41#*344* 8#*344* 7#*344* بلی
شبانه 2 30 جی بی 200 افغانی 30 شب 42#*344* 8#*344* 7#*344* بلی

شرایط و مقررات

 • تمام مشترکین پیش پرداخت و پس پرداخت 2G و 3G  ام تی ان افغانستان میتواند در بسته های شبانه اشتراک نمایند.
 • مشترک میتواند در بستۀ انترنتی یک شب از طریق تمام مجرا های فعال سازی قابل دسترس اشتراک نماید، مانند USSD مستقیم #41*344*، با دایل نمودن #344* و فشار دادن کلید 4 و بعداً 1 و یا ارسال نمودن 41 به شمارۀ 344.
 • مشترک میتواند در بستۀ انترنتی 30 شب از طریق تمام مجرا های فعال سازی قابل دسترس اشتراک نماید، مانند USSD مستقیم #42*344*، با دایل نمودن #344* و فشار دادن کلید 4 و بعداً 2 و یا ارسال نمودن 42 به شمارۀ 344.
 • مدت اعتبار بستۀ شبانۀ 1 جی بی یک شب و مدت اعتبار بستۀ شبانۀ 10 جی بی 30 شب میباشد.
 • مشترک میتواند در یک بسته چندین بار اشتراک نماید.
 • در صورت چندین بار اشتراک در بستۀ انترنتی یک شب، انترنت مشترک با هم یکجا میشود و مدت اعتبار آن به یک شب میرسد.
 • در صورت چندین بار اشتراک در بستۀ انترنتی 30 شب، انترنت مشترک با هم یکجا میشود و مدت اعتبار آن به 30 شب میرسد.
 • در صورتیکه مشترک در یک بسته اشتراک نموده باشد، در دیگر بسته ها نیز اشتراک کرده میتواند.
 • در صورت اشتراک چند گانه، هر بسته بر اساس اولویت مصرف میگردد و مدت اعتبار آن به ترتیب تمام میشود.
 • بسته ایکه برای آخرین بار فعال گردیده قابل تجدید میباشد.
 • تمام بسته های شبانۀ انترنت بعد از ختم مدت اعتبار آن به طور خودکار قابل تجدید میباشد.
 • در صورتیکه مشترک در حساب خویش کریدت کافی نداشته باشد تجدید خودکار به مدت 72 ساعت به تعویق انداخته میشود، اگر مشترک در جریان این مدت در حساب خویش مقدار لازم کریدت اضافه نماید؛ آخرین بسته ایکه فعال نموده به طور خودکار فعال میگردد.
 • مشترک این بسته را از طریق تمام مجرا های قابل دسترس غیر فعال کرده میتواند؛ به طور مستقیم از طریق #8*USSD *344*، با دایل نمودن #344* و فشار دادن کلید 8 و بعداً کلید 1، و با ارسال نمودن D به شمارۀ 344.
 • غیر فعال نمودن بسته بالای ام بی باقیماندۀ مشترک الی ختم مدت اعتبار آن تاثیر ندارد.
 • غیر فعال سازی فقط تجدید خودکار را متوقف میسازد.
 • بعد از ختم مدت اعتبار بسته، انترنت باقیماندۀ مشترک ضبط میگردد.
 • مشترک میتواند ام بی باقیمانده و مدت اعتبار آنرا به طریقه های ذیل معلوم نماید؛ به طور مستقیم از طریق #7*USSD *344*، یا #344* را دایل نماید و کلید 7 را فشار دهد همچنان در پیام کتبی 7 نوشته و به شمارۀ 344 ارسال نماید.
 • بسته های شبانۀ انترنت از 11:00 شب الی 7:00 صبح قابل استفاده میباشد.

موضوعات مرتبط

Cash

بسته های انترنت

بستۀ یک ساعته -روزانه وهفته وارCash

بسته های انترنت

بسته ماهوارCash

بسته های انترنت

بسته های شبانۀ