دید کلی:

عضوی از جامعۀ ستاره های ام تی ان شوید و ستاره شوید! در بسته های پس پرداخت ستاره های ام تی ان اشتراک نمایید و عضوی جامعۀ ستاره های ام تی ان شوید. از درمان اختصاصی، مرکز اختصاصی تلیفونی، و میز خاص خدمات مستفید شوید. از تمام این مزایا در بدل فیس کم ماهوار که شما میتوانید آنرا از طریق کریدت کارت پرداخت نمایید، لذت ببرید.

استار 1

مشخصات پیشکش

فیس ماهوار دقایق رایگان به شماره های ام تی ان پیام های کتبی رایگان به شماره های ام تی ان استفاده از انترنت رایگان
350 افغانی 3000 دقیقه 150 پیام کتبی 2 جی بی

نرخ های تماس، پیام کتبی و استفاده از انترنت

تماس به شماره های ام تی ان تماس به سایر شبکه ها پیام کتبی به شماره های ام تی ان پیام کتبی به سایر شبکه ها استفاده از انترنت (بدون از بسته)
1.5 افغانی/ دقیقه 2.20 افغانی/ دقیقه 1.5 افغانی/ پیام کتبی 2 افغانی/ دقیقه 0.10 افغانی/ ام بی

استار 2

مشخصات پیشکش

فیس ماهوار دقایق رایگان به شماره های ام تی ان پیام های کتبی رایگان به شماره های ام تی ان استفاده از انترنت رایگان
550 افغانی 4000 دقیقه 200 پیام کتبی 3 جی بی

نرخ های تماس، پیام کتبی و استفاده از انترنت

نرخ های تماس، پیام کتبی و استفاده از انترنت تماس به سایر شبکه ها پیام کتبی به شماره های ام تی ان پیام کتبی به سایر شبکه ها استفاده از انترنت (بدون از بسته)
1 افغانی/ دقیقه 2.20 افغانی/ دقیقه 1 افغانی/ پیام کتبی 2 افغانی/ پیام کتبی 0.10 افغانی/ ام بی

استار 3

مشخصات پیشکش

فیس ماهوار دقایق رایگان به شماره های ام تی ان پیام کتبی به شماره های ام تی ان استفاده از انترنت رایگان
750 افغانی 5000 دقیقه 300 پیام کتبی 5 جی بی

نرخ های تماس، پیام کتبی و استفاده از انترنت

تماس به شماره های ام تی ان تماس به سایر شبکه ها پیام کتبی به شماره های ام تی ان پیام کتبی به سایر شبکه ها استفاده از انترنت (بدون از بسته)
1 افغانی/ فی دقیقه 2 افغانی/ فی دقیقه 0.75 افغانی/ پیام کتبی 2 افغانی/ پیام کتبی 0.10 افغانی/ ام بی

موضوعات مرتبط

Cash

پلان های تعرفه یی

سیم کارت های پیش پرداختCash

پلان های تعرفه یی

سیمکارت های پس پرداخت