دید کلی:

ام تی ان آسان فقط برای شما

سیمکارت جدید با نرخ واحد تماس به تمام شبکه های داخلی 2.9 افغانی فی دقیقه.

با 25 افغانی کریدت و 100 ام بی انترنت رایگان.

هر پیام کتبی به شماره های ام تی ان در بدل 1.5 افغانی و فی ام بی انترنت 1 افغانی.

برای تغیر سیمکارت فعلی خویش به ام تی ان آسان در بدل 15 افغانی، #774* را دایل نمایید.

خدمات نرخ
تماس به شماره های ام تی ان 1.85 افغانی
تماس به سایر شبکه های داخلی 2.20 افغانی

موضوعات مرتبط

Cash

پلان های تعرفه یی

سیم کارت های پیش پرداختCash

پلان های تعرفه یی

سیمکارت های پس پرداخت