آیا شما نمیخواهید فقط سرگرم فیسبوک باشید؟ اگر جواب بلی است، ام تی ان به شما پیشنهاد میکند که از بسته های اجتماعی انترنت برای فیسبوک استفاده کنید و با انترنت اضافی آن شما میتوانید دیگر سایت ها را مرور کنید و از اپلیکیشن های OTT بیشتر استفاده کنید. تمام مشترکین پیش پرداخت و پس پرداخت 2G و 3G ام تی ان میتوانند در بسته های اجتماعی انترنت در بدل کمترین نرخ اشتراک نمایند.

چگونه استفاده میشود؟

چگونه استفاده میشود؟ به آسانی میتوانید به آن وصل شوید، به طور ساده در بستۀ اجتماعی انترنت روزانه 50 ام بی که مدت اعتبار آن 24 ساعت میباشد فقط در بدل 5 افغانی اشتراک نمایید، در بستۀ اجتماعی انترنت هفته وار 145 ام بی که مدت اعتبار آن 7 روز میباشد فقط در بدل 18 افغانی اشتراک نمایید، همچنان شما میتوانید در بستۀ انترنت ماهوار 460 ام بی که مدت اعتبار آن یک ماه میباشد فقط در بدل 50 افغانی اشتراک نمایید.

برای فعال نمودن بستۀ اجتماعی انترنت روزانه فقط #511*344* را دایل نمایید یا 511 را به شمارۀ 344 ارسال نمایید.

برای فعال نمودن بستۀ اجتماعی انترنت هفته وار فقط #512*344* را دایل نمایید یا 512 را به شمارۀ 344 ارسال نمایید.

برای فعال نمودن بستۀ اجتماعی انترنت ماهوار#513*344* را دایل نمایید یا 513 را به 344 ارسال نمایید.

بسته های اجتماعی انترنت برای تمام مشترکین پیش پرداخت و پس پرداخت 2G و 3G  ام تی ان در سر تا سر افغانستان قابل دسترس میباشد.

نام بسته اندازه نرخ مدت اعتبار فعال کردن غیر فعال کردن معلوم نمودن اندازه و مدت اعتبار انترنت تجدید خودکار
بستۀ اجتماعی روزانه 50 ام بی 5 افغانی 24 ساعت 511#*344* 8#*344* 7#*344* بلی
بستۀ اجتماعی هفته وار 170 ام بی 18 افغانی 7 روز 512#*344* 8#*344* 7#*344* بلی
بستۀ اجتماعی ماهوار 475 ام بی 50 افغانی 30 روز 513#*344* 8#*344* 7#*344* بلی

شرایط و مقررات

 • تمام مشترکین پیش پرداخت و پس پرداخت 2G و 3G  میتوانند در بسته های اجتماعی انترنت روزانه، هفته وار و ماهانه اشتراک نمایند.
 • مشترک میتواند در بستۀ اجتماعی انترنت روزانه 50 ام بی از طریق تمام مجرا های قابل دسترس اشتراک نماید، از طریق ussd مستقیم #511*344* یا با دایل نمودن #344* و فشار دادن 5 و بعداً 1 و یا با ارسال نمودن 511 به شمارۀ 344.
 • مشترک میتواند در بستۀ اجتماعی هفته وار انترنت 150ام بی از طریق تمام مجرا های قابل دسترس اشتراک نماید، از طریق ussd مستقیم #512*344* یا با دایل نمودن #344* و فشار دادن 5 و بعداً 2 و یا با ارسال نمودن 512 به شمارۀ 344.
 • مشترک میتواند در بستۀ اجتماعی ماهوار انترنت 460 ام بی از طریق تمام مجرا های قابل دسترس اشتراک نماید، از طریق ussd مستقیم #513*344* یا با دایل نمودن #344* و فشار دادن 5 و بعداً 3 و یا با ارسال نمودن 513 به شمارۀ 344.
 • مدت اعتبار بستۀ اجتماعی انترنت روزانه 24 ساعت است.
 • مدت اعتبار بستۀ اجتماعی انترنت هفته وار 7 روز است.
 • مدت اعتبار بستۀ اجتماعی انترنت ماهوار 30 روز است.
 • مشترک میتواند چندین بار در یک بسته اشتراک کند.
 • در صورت چندین بار اشتراک در هر یک از بسته های اجتماعی، انترنت مشترک با هم یکجا میشود و مدت اعتبار آن به حد معین بستۀ مربوطه میرسد.
 • در صورتیکه مشترک در یک بستۀ انترنتی اشتراک نموده باشد در دیگر بسته ها نیز اشتراک کرده میتواند.
 • در صورت اشتراک چند گانه، هر بسته بر اساس اولویت مصرف میگردد و مدت اعتبار آن به ترتیب تمام میشود
 • تجدید خودکار برای بسته ایکه آخرین بار فعال گردیده قابل اجرا میباشد.
 • تمام بسته های اجتماعی بعد از ختم مدت اعتبار آن قابل تجدید میباشد.
 • در صورتیکه مشترک در حساب خویش کریدت کافی نداشته باشد تجدید خودکار به مدت 72 ساعت به تعویق انداخته میشود، اگر مشترک در جریان این مدت در حساب خویش مقدار لازم کریدت اضافه نماید؛ آخرین بسته ایکه فعال نموده به طور خودکار فعال میگردد.
 • مشترک میتواند این بسته را از طریق تمام مجرا های قابل دسترس غیر فعال سازد؛ از طریق USSD مستقیم #8*344* یا دایل نمودن #344* و فشار دادن 8 و بعداً 1 و یا با ارسال نمودن D به شمارۀ 344.
 • غیر فعال نمودن بسته بالای ام بی باقیماندۀ مشترک الی ختم مدت اعتبار آن تاثیر ندارد.
 • غیر فعال سازی فقط تجدید خودکار را متوقف میسازد.
 • انترنت باقیماندۀ مشترک بعد از ختم مدت اعتبار آن ضبط میگردد.
 • مشترک میتواند اندازه و مدت اعتبار ام بی باقیماندۀ خویش از طریق تمام مجرا های قابل دسترس معلوم نماید؛ از طریق USSD مستقیم #7*344* یا با دایل نمودن #344* و فشار دادن 7 و یا با ارسال نمودن 7 به شمارۀ 344.
 • 50 فیصد ام بی بستۀ اجتماعی انترنت برای فیسبوک و 50 فیصد آن برای انترنت عادی تخصیص داده شده، همچنان مشترک میتواند تمام بسته را برای فیسبوک استفاده کند.
 • در بسته های اجتماعی انترنت، اگر مشترک از اپلیکیشن فیسبوک استفاده را آغاز نماید از ام بی فیسبوک آن کاسته میشود و اگر مشترک از انترنت عادی (گوگل، یوتیوب، OTTs و دیگر ویبسایت ها) استفاده را آغاز کند از ام بی انترنت عادی آن کاسته میشود.

موضوعات مرتبط

Cash

بسته های انترنت

بستۀ یک ساعته -روزانه وهفته وارCash

بسته های انترنت

بسته ماهوارCash

بسته های انترنت

بسته های شبانۀ