آیا میخواهید از تازه ترین اخبار آگاهی داشته باشید، در انترنت جستجو نمایید و به رسانه های اجتماعی سر بزنید؟ حالا تمام مشترکین پیش پرداخت و پس پرداخت 2G، 3G، و 4G ام تی ان میتوانند بستۀ جدید هفته وار ما را بدست آورند بدون اینکه به هزینۀ زیاد آن نگران باشند.

چگونه استفاده میشود؟

برای استفاده از این پیشکش عالی، شما باید مشتری ام تی ان باشید. به طور ساده در بستۀ هفته وار انترنت ما اشترک نمایید و 500 ام بی انترنت را فقط در بدل 89 افغانی برای 7 روز بدست آورید. برای فعال نمودن این بسته #22*344* را دایل نمایید و یا 22 را به 344 ارسال نمایید.

این بسته برای تمام مشترکین پیش پرداخت و پس پرداخت 2G، 3G و 4G در سر تا سر افغانستان قابل دسترس میباشد.

نام بسته اندازه نرخ مدت اعتبار فعال کردن غیر فعال کردن معلوم نمودن اندازه و مدت اعتبار انترنت تجدید خودکار
هفته وار 500 ام بی 89 افغانی 7 روز 22#*344* 8#*344* 7#*344* بلی

شرایط / مقررات

 • تمام مشتریان پیش پرداخت و پس پرداخت 2G، 3G و 4G ام تی ان میتوانند در بستۀ هفته وار انترنت 500 ام بی اشتراک نمایند.
 • مشتری میتواند در بستۀ هفته وار انترنت 500 ام بی از طریق تمام مجرا های فعال سازی قابل دسترس مانند USSD مستقیم #22*344*، با دایل نمودن #344* و فشار دادن کلید 2 همچنان با ارسال نمودن 22 به شما رۀ 344، اشتراک نماید.
 • مدت اعتبار بستۀ هفته وار انترنت 500 ام بی 7 روز میباشد.
 • مشتری میتواند چندین بار در یک بسته اشتراک نماید.
 • در صورت چندین بار اشتراک در بستۀ هفته وار، انترنت مشتری با هم یکجا میشود و مدت اعتبار آن به 7 روز میرسد.
 • در صورتیکه مشتری در یک بستۀ انترنتی اشتراک نموده باشد در دیگر بسته ها نیز اشتراک کرده میتواند.
 • در صورت اشتراک چند گانه، هر بسته بر اساس اولویت مصرف میگردد و مدت اعتبار آن به ترتیب تمام میشود.
 • بستۀ هفته وار انترنت 500 ام بی بعد از ختم مدت اعتبار آن، بطور خود کار قابل تجدید میباشد.
 • فقط بسته ایکه آخرین بار فعال گردیده بطور خودکار تجدید میگردد.
 • تجدید خودکار فقط برای بسته ایکه آخرین بار فعال گردیده قابل اجرا میباشد.
 • در صورتیکه مشترک در حساب خویش کریدت کافی نداشته باشد، تجدید خودکار بسته به مدت 72 ساعت به تعویق انداخته میشود. اگر مشترک در جریان این مدت به حساب خود مقدار لازم کریدت را اضافه نماید؛ آخرین بسته ایکه فعال نموده به طور خودکار تجدید میگردد.
 • مشترک این بسته را از طریق تمام مجرا های قابل دسترس غیر فعال کرده میتواند؛ به طور مستقیم از طریق #8*USSD *344، با دایل نمودن #344* و فشار دادن کلید 8 و بعداً کلید 1، و با ارسال نمودن D به شمارۀ 344.
 • غیر فعال نمودن بسته بالای ام بی باقیماندۀ مشترک الی ختم مدت اعتبار آن تاثیر ندارد.
 • غیر فعال کردن فقط تجدید خودکار را متوقف میسازد.
 • بعد از ختم مدت اعتبار بسته، انترنت باقیماندۀ مشترک ضبط میگردد.
 • مشترک میتواند ام بی باقیمانده و مدت اعتبار آنرا به طریقه های ذیل معلوم نماید؛ به طور مستقیم از طریق USSD *344*7#، یا #344* را دایل نماید و کلید 7 را فشار دهد همچنان در پیام کتبی 7 نوشته و به شمارۀ 344 ارسال نماید.

موضوعات مرتبط

Cash

بسته های انترنت

بستۀ یک ساعته -روزانه وهفته وارCash

بسته های صوتی

بسته های صوتی ام تی ان ایرانسلCash

پلان های تعرفه یی

سیم کارت های پیش پرداخت