آیا شما به صورت منظم پیام ارسال میکنید؟ با بستۀ پیام های کتبی هفته وار ما، حالا شما می توانید در مقابل پرداخت فیس ناچیز هفته وار، به تعداد ۵۰۰۰ پیام به مشتریان ام تی ان ارسال کنید. همین امروز اشتراک کنید و ارسال پیام ها را شروع کنید.

طریقه فعال نمودن:

برای اشتراک در بسته پیام های کتبی هفته وار #676* را دایل نمایید و با 2 پاسخ دهید و یا به جدول ذیل مراجعه کنید.

نوع بسته هزینه تعداد پیام ها مدت اعتبار معلوم نمودن پیام ها فعال نمودن از طریق پیام های کتبی غیر فعال نمودن از طریق پیام های کتبی
هفته وار 35 افغانی 5000 7 روز 93#*789* 2 را به شمارۀ 676 ارسال نمایید 5 را به شمارۀ 676 ارسال نمایید

موضوعات مرتبط

Cash

بسته های پیام کتبی

بسته های روزانهCash

بسته های پیام کتبی

بسته های هفته وارCash

بسته های پیام کتبی

بسته های ماهوار