این خدمات چگونه کار می کند:
برای اشتراک به بستۀ هفته وار ام تی ان، در صفحۀ پیام تان 4 نوشته و آنرا به شمارۀ 247 ارسال کنید.

برای اشتراک به بستۀ رهفته وار ام تی ان، در صفحۀ پیام تان 9 نوشته و آنرا به شمارۀ 247 ارسال کنید.

بسته قمت دقایق  مقدار باقیماندۀ غیر فعال ساختن
هفته وار 100 افغانی 420 63#*789* U را به 247 ارسال نمایید
چهارده روزه 150 افغانی 850 88#*789* U را به 247 ارسال نمایید

نوت:

  • دقایق رایگان فقط از ام تی ان به ام تی ان قابل استفاده می باشد.
  • تمام بسته ها به صورت خودکار تجدید میگردد.

موضوعات مرتبط

Cash

بسته های صوتی

بسته های صوتی ام تی ان ایرانسلCash

بسته های صوتی

بسته یک ساعتهCash

بسته های صوتی

بسته روزانه