با بسته های تماس ام تی ان مطابق نیاز تان تماس بگیرید.

این بسته چطور کار میکند:

برای اشتراک به بستۀ هفته وار ام تی ان ، در صفحۀ پیام تان 4 نوشته و آنرا به شمارۀ 247 ارسال کنید و یا #247* را دایل نمایید.

برای اشتراک به بستۀ هفته وار ام تی ان ، در صفحۀ پیام تان 9 نوشته و آنرا به شمارۀ 247 ارسال کنید و یا #247* را دایل نمایید.

 

بسته قیمت دقایق  هزینه فی دقیقه
هفته وار 100 افغانی 420 0.25
چهارده روزه 150 افغانی 850 0.18

طریقه های فعال و غیر فعال ساختن

  • برای غیر فعال ساختن در پیام U نوشته و به شمارۀ 247 ارسال کنید.
  • برای دیدن مقدار باقیماندۀ دقایق رایگان بسته هفته وار تان #25*789* را دایل نمایید.
  • برای دیدن مقدار باقیماندۀ دقایق رایگان بسته چهارده روزه تان #88*789*را دایل نمایید.
  • دقایق و پیام های کتبی رایگان فقط از ام تی ان به ام تی ان قابل استفاده می باشد.

تمام بسته ها به صورت خودکار تجدید میگردد.

موضوعات مرتبط

Cash

بسته های صوتی

بسته های صوتی ام تی ان ایرانسلCash

بسته های صوتی

بسته یک ساعتهCash

بسته های صوتی

بسته روزانه