چطور میتوانیم در بدل خریداری اموال پول پرداخت نماییم؟

۱. ۲۲۲#* را دایل نمایید

۲. از مینو گزینۀ ۳ را انتخاب نمایید (تادیات)

۳. گزینۀ ۲ را انتخاب نمایید (تادیات پرچون)

۴. گزینۀ ۱ را انتخاب نمایید (پرداخت فروشنده)

۵. شماره فروشنده را وارد نمایید

۶. مقدار را وارد نمایید

۷. پین کود مومو را وارد نمایید

شما و گیرنده در موبایل های خویش یک پیام کتبی تاییدی را دریافت خواهید کرد

چطور میتوانم فروشنده شوم؟

برای فروشنده شدن چند گام ساده وجود دارد

به نزدیکترین مرکز خدمات مشتریان ام تی ان مراجعه کنید

اسناد ذیل را به نماینده بدهید

  • تذکره
  • اصل جواز کاری
  • اسناد ثبت تجارت را بدهید
  • شرایط و مقررات را بپذیرید(توافقنامۀ نمایندۀ مومو را خانه پری کنید)
  • عکس به سایز پاسپورت