وقتی کریدت تمام است، دوست موموی تان به کار است!

به دوست موموی تان مراجعه کنید و با خرید کریدت فواید اضافی بدست آورید!

%50 کریدت اضافی به شماره های ام تی ان

%5 کریدت اضافی برای هر نوع استفاده

حالا تمام مشترکین ام تی ان افغانستان می توانند با خرید کریدت از طریق دوست موموی خود از %5 کریدت اضافی برای هر نوع استفاده و %50 کریدت اضافی به شماره های ام تی ان مستفید شوند.

برای خریدن کریدت برای خود و دیگران از طریق ام تی ان مومو *222# را دایل نمایید.

بسته های ویژه مومو

!بسته های ماهانه را از طریق ام تی ان مومو فعال سازید و 100% فواید اضافی بدست آورید


نام بسته فواید اضافی مقدار مجموعی قیمت
1GB 1GB 2GB 110 افغانی
5GB 5GB 10GB 499 افغانی
8GB 8GB 16GB 725 افغانی
475MB 475MB 950MB 50 افغانی
1100 دقیقه 1100 دقیقه 2200 دقیقه 200 افغانی
.شما میتوانید این بسته ها را از طریق #222* و یا اپلیکیشن ام تی ان مومو فعال سازید
* .فواید اضافی برای 14 روز قابل اعتبار میباشد
با شما در همه جا

معاملات مالی سریع و مصئون فقط با ام تی ان مومو

 • پرداخت معاشات کارمندان
 • توزیع کمک های بشری
 • ارسال/ دریافت پول در سراسر کشور
 • پرداخت مصارف اپراتیفی

برای ایجاد نمودن حساب مومو به نزدیکترین نمایندگی خدمات مشتریان ام تی ان مراجعه نمایید. برای معلومات بیشتر با شماره 777 به تماس شوید.
ایمیل: MoMo.Business@mtn.com

تعرفه ام تی ان مومو

جدول تعرفۀ ام تی ان مومو

اندازه های خدمات ام تی ان مومو قرار ذیل می باشد

به پول نقد نیاز نیست
فقط با مومو پرداخت نمایید!

222#* را بطور رایگان دایل نمایید.

برای معلومات بیشتر با شماره 799 به تماس شوید
با شما در همه جا

انتقال پول از شخص به شخص دیگر
حد اقل حد اکثر تعرفه
1 50 1.2%
51 100 1.2%
101 250 1.2%
251 500 1.2%
501 1,000 1.2%
1,001 5,000 AFA 50
5,001 10,000 AFA 50
10,001 25,000 AFA 50
25,001 50,000 AFA 50
افزودن پول به حساب مومو
حد اقل حد اکثر تعرفه
1 50 رایگان
51 100 رایگان
101 250 رایگان
251 500 رایگان
501 1,000 رایگان
1,001 5,000 رایگان
5,001 10,000 رایگان
10,001 25,000 رایگان
25,001 50,000 رایگان
50,001 300,000 رایگان
300,001 500,000 رایگان
برداشت پول نقد از حساب مومو
حد اقل حد اکثر تعرفه
1 50 2.50%
51 100 2.50%
101 250 2.50%
251 500 2.50%
501 1,000 2.50%
1,001 5,000 2.50%
5,001 10,000 625 افغانی
10,001 25,000 625 افغانی
25,001 50,000 625 افغانی
50,001 300,000 625 افغانی
300,001 500,000 625 افغانی
پرداخت بل برق
حد اقل حد اکثر تعرفه
هر مقدار هر مقدار رایگان
انتقال پول از حساب بانکی به حساب مومو
تعرفه
رایگان
انتقال پول از حساب مومو به حساب بانکی
تعرفه
0.01%
اشتراک در تمام بسته های ام تی ان
50% دقایق و انترنت اضافی
خریداری کریدت
50% کریدت اضافی
انتقال پول به شخص که مشترک ام تی ان نیست
حد اقل حد اکثر تعرفه
50 1,000 6 افغانی
1,001 5,000 11 افغانی
5,001 7,500 25افغانی

چطور می توانیم زبان حساب ام تی ان موموی خویش را تغییر دهیم؟

۱. ۲۲۲#* را دایل نمایید

۲. گزینۀ ۵ را از مینو انتخاب نمایید (حساب من)

۳. گزینۀ ۵ برای تغیر زبان انتخاب نمایید

۴. برای پشتو ۱، برای انگلیسی ۲ و برای دری ۳ را انتخاب نمایید

۵. پین کود را وارد نمایید

شما یک پیام را درباره تغییر زبان دریافت خواهید کرد.

چطور می توانیم حساب ام تی ان موموی خویش را معلوم نماییم؟

شما میتوانید حساب ام تی ان موموی خویش را معلوم نماییم

۱. ۲۲۲#* را دایل نمایید

۲. گزینۀ ۵ را از مینو انتخاب نمایید (حساب من)

۳. گزینۀ ۱ را انتخاب نماید

۴. پین کود مومو را وارد نمایید

۵. شما یک پیام کتبی در باره موجودیت حساب موموی خویش دریافت خواهید کرد

چطور میتوانیم خود را در ام تی ان مومو راجستر نماییم؟

با اسناد ذیل به یکی از نمایندگی های ام تی ان، نمایندۀ مومو مراجعه نمایید و خود را راجستر نمایید؛

۱. اصل و کاپی تذکره

۲. یک قطعه عکس به سایز پاسپورت

۳. فورم موافقت اشتراک کننده که از طرف نماینده ام تی ان و یا نماینده مومو به شما داده میشود با پذیرفتن خدمات همراه با شرایط و مقررات آن خانه پری و امضا نمایید.

چطور میتوانیم بل برق را پرداخت نماییم؟

برای پرداخت بل برق خویش ضرور نیست در صف های طولانی منتظر بمانید. شما میتوانید بل برق خویش در کمتر از یک دقیقه از طریق مومو در هر زمان و هر مکان پرداخت نمایید.

 1. ۲۲۲#* را دایل نمایید
 2. تادیات را برگزینید
 3. موارد کاربردی را برگزینید
 4. د افغانستان برشنا شرکت را انتخاب نمایید
 5. پرداخت بل برق خود را برگزینید
 6. شماره بل را وارد نمایید
 7. پین کود را وارد نمایید

شما یک پیام تاییدی از پرداخت بل برق دریافت خواهید کرد

ارسال سریع پول به فامیل و دوستان از طریق ام تی ان مومو

چطور می توانیم به شخصی که از ام تی ان مومو استفاده می کند، پول ارسال نماییم؟

۱. ۲۲۲#* را دایل نمایید

۲. برای ارسال نمودن پول، در مینو گزینۀ ۱ را انتخاب نمایید

۳. برای ارسال پول به کاربر راجسترشده مومو گزینۀ ۱ را انتخاب نمایید

۴. شمارۀ موبایل گیرنده را وارد نمایید

۵. مقدار را وارد نمایید

۶. پین کود موموی خویش را وارد نمایید

شما و گیرنده در موبایل های خویش یک پیام کتبی تاییدی را دریافت خواهید کرد

چطور می توانیم به شخصی که از ام تی ان مومو استفاده نمی کند، پول ارسال نماییم؟

۱. ۲۲۲#* را دایل نمایید

۲. برای ارسال پول به شخصی که از مومو استفاده نمی‌کند گزینۀ ۲ را انتخاب نمایید

۳. شمارۀ موبایل گیرنده را وارد نمایید

۵. مقدار را وارد نمایید

۶. کود مخفی ۶ رقمی را وارد نمایید (برای ارتباط با گیرنده)

۷. پین کود موموی خویش را وارد نمایید

شما و گیرنده در موبایل های خویش یک پیام کتبی تاییدی را دریافت خواهید کرد